Όροι Χρήσης – Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τελευταία Ανανέωση: 1η Ιουνίου 2019

Ο παρόν ιστότοπος με ηλεκτρονική διεύθυνση www.expressingmyself.gr έχει δημιουργηθεί με στόχο την ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών σχετικά με διάφορα θεματικά αντικείμενα της ψυχολογίας, προσωπικής ανάπτυξης και εξέλιξης καθώς και την παροχή προϊόντων/υπηρεσιών σ’ αυτό το πεδίο.

Ως Διαδικτυακός Τόπος ορίζεται το σύνολο των ιστοσελίδων, υπηρεσιών, περιεχομένου σε διάφορες μορφές όπως κείμενα, φωτογραφίες κ.ά., που περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.expressingmyself.gr

Το περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου προσφέρεται στην ελληνική γλώσσα.

Το παρόν κείμενο αποτελεί συμφωνία μεταξύ του χρήστη/επισκέπτη του Διαδικτυακού Τόπου και της επιχείρησης και αφορά τόσο τη χρήση του από τον κάθε χρήστη/επισκέπτη, όσο και την ενημέρωσή του σχετικά με τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων που αφορούν το απόρρητο και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και τις οποίες ακολουθεί η επιχείρηση, εναρμονιζόμενη με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation), ευρύτερα γνωστό ως GDPR ή ΓΚΠΔ.

Η επιχείρηση, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και δεσμεύεται να προστατεύει και να επεξεργάζεται νόμιμα τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών του Διαδικτυακού Τόπου και το πώς υλοποιείται αυτό περιγράφεται στα επί μέρους άρθρα του παρόντος κειμένου. Επίσης, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διαφυλαχθεί η ασφάλεια της παροχής των προϊόντων/υπηρεσιών της.

1. Γενικοί Όροι Χρήσης
1.1 Ευθύνη του Χρήστη/Επισκέπτη του Διαδικτυακού Τόπου

Ο κάθε χρήστης/επισκέπτης χρησιμοποιεί το Διαδικτυακό Τόπο μόνο για ιδιωτική χρήση και είναι υπεύθυνος για τυχόν σχόλια/δημοσιεύσεις που αναρτά.

Ο κάθε χρήστης/επισκέπτης δεν χρησιμοποιεί το Διαδικτυακό Τόπο με παράνομο και ανήθικο τρόπο, δεν προσβάλει και δεν συκοφαντεί, δεν παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα άλλων ανθρώπων, σέβεται τη διαφορετικότητα και δεν προβαίνει σε οποιουδήποτε είδους διακρίσεις, δεν αποκαλύπτει στοιχεία που σχετίζονται με πνευματική ιδιοκτησία φυσικών ή νομικών προσώπων, δεν κάνει χρήση μέσων με σκοπό να προκαλέσουν βλάβη σε τρίτους ή στον εξοπλισμό τους όπως ιούς, προγράμματα ή αρχεία κ.ά. και δεν παραβιάζει με τη συμπεριφορά του την ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία. Η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για χρήση του Διαδικτυακού Τόπου από χρήστες/επισκέπτες που δεν συμμορφώνονται στα προαναφερόμενα. Επίσης, η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου που αντιτίθεται στο συγκεκριμένο όρο χρήσης και αποκλεισμού του χρήστη/επισκέπτη από το Διαδικτυακό Τόπο.

1.2 Ευθύνη της Επιχείρησης που Διατηρεί το Διαδικτυακό Τόπο

Η επιχείρηση σεβόμενη την αρχή της αντικειμενικής ενημέρωσης και της ενημέρωσης που βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα, καθώς και λαμβάνοντας υπόψη της ό,τι νέο μέσο παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία σε επίπεδο διασφάλισης της ηλεκτρονικής ασφάλειας, διαθέτει περιεχόμενο προς τους χρήστες/επισκέπτες της με διάφορους τρόπους.
Παρ’ όλα αυτά, η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την πληρότητα, ορθότητα και ακρίβεια του Διαδικτυακού Τόπου. Επίσης, δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση άμεσης ή έμμεσης ζημίας των χρηστών/επισκεπτών από τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένων και τεχνικών ζημιών που μπορεί να προκύψουν από ιούς που ενδέχεται να παρεισφρήσουν.

Η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή τα προσφερόμενα προϊόντα/υπηρεσίες άλλων διαδικτυακών τόπων στους οποίους μπορεί να παραπέμπει μέσω συγκεκριμένων συνδέσμων.

1.3 Άδεια Χρήσης Περιεχομένου
Το περιεχόμενο που υφίσταται στο Διαδικτυακό Τόπο με οποιαδήποτε μορφή αποτελεί ιδιοκτησία της επιχείρησης και προστατεύεται από τις διατάξεις του Ελληνικού, Κοινοτικού και Διεθνούς δικαίου περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Οι χρήστες/επισκέπτες του Διαδικτυακού Τόπου απαγορεύεται να αναπαράγουν, να αντιγράφουν ή να τροποποιούν και να εκμεταλλεύονται εμπορικά το περιεχόμενό του χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

2. Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
2.1 Γενικά

Η επιχείρηση ενδέχεται να ζητήσει από τους χρήστες/επισκέπτες του Διαδικτυακού Τόπου κάποια προσωπικά δεδομένα, ανάλογα με τον τρόπο που θέλουν να διαδράσουν και για να καταστεί εφικτή η υλοποίηση συγκεκριμένων λειτουργιών και δράσεών της.

Η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (Ν. 2472/1997 και Ν. 3471/2006), τον Γενικό Κανονισμό Δεδομένων (Ε.Ε. 679/2016) και τις σχετικές αποφάσεις και πράξεις της αρμόδιας Αρχής. Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από τη σχετική Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τους κανόνες Διεθνούς δικαίου.

Η επιχείρηση ποτέ και με κανέναν τρόπο δεν νοικιάζει, πουλάει ή προωθεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση των χρηστών/επισκεπτών, παρά μόνο τα χρησιμοποιεί σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Σε κάθε περίπτωση, οι χρήστες/επισκέπτες του Διαδικτυακού Τόπου έχουν όλα τα δικαιώματα που τους δίδονται από το δίκαιο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως και αυτό της πρόσβασης και της αντίρρησης, τα οποία μπορούν να ασκηθούν ερχόμενοι σε επαφή με την επιχείρηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@expressingmyself.gr

2.2 Συλλογή Στοιχείων του Χρήστη/Επισκέπτη του Διαδικτυακού Τόπου
Ο κάθε χρήστης/επισκέπτης του Διαδικτυακού Τόπου μπορεί να περιηγηθεί σ’ αυτόν χωρίς να απαιτείται η παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας σχετικής με τα προσωπικά του δεδομένα.

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν περιπτώσεις, όπως οι ακόλουθες, όπου εκεί ζητούνται συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα:

2.2.1 Συμμετοχή του στη λίστα των ενημερωτικών δελτίων (Newsletter):
Σε περίπτωση που οι χρήστες/επισκέπτες επιλέξουν να ενταχθούν στη λίστα αποστολής των ενημερωτικών δελτίων (Newsletter), το όνομα και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους προωθούνται στην πλατφόρμα email του Mailchimp που αποτελεί το συνεργαζόμενο φορέα της επιχείρησης σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αποτελεί τον εκτελών την επεξεργασία. Τα στοιχεία που δίδονται από τους χρήστες/επισκέπτες δεν αποθηκεύονται στο Διαδικτυακό Τόπο ή σε κάποια άλλη ηλεκτρονική συσκευή της επιχείρησης.

Τα στοιχεία αυτά παραμένουν στη βάση δεδομένων του Mailchimp για όσο συνεχίζει η επιχείρηση να είναι ενεργή και να κάνει χρήση της υπηρεσίας του Mailchimp. Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή του κάθε χρήστη/επισκέπτη στη λίστα, γίνεται χρήση της υπηρεσίας double opt-in, εξασφαλίζοντας έτσι τη συγκατάθεσή του και αποτρέποντας την εγγραφή στη λίστα κάποιων ανθρώπων από τρίτους, χωρίς να το επιθυμούν.

Ο κάθε χρήστης/επισκέπτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή του από τη λίστα μέσω του ειδικού συνδέσμου που υπάρχει στο τέλος κάθε δελτίου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ενημερωτικού e-mail που αποστέλλεται σε αυτόν από την επιχείρηση.
Η πλατφόρμα Mailchimp είναι πλήρως εναρμονισμένη με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation) και στη συνέχεια παρατίθεται ο σύνδεσμος με την πολιτική που ακολουθεί και τους όρους χρήσης:
Privacy Policy: https://mailchimp.com/legal/privacy/
Terms of Use: https://mailchimp.com/legal/terms/

Εφόσον ενταχθεί ένας χρήστης/επισκέπτης στη λίστα των ενημερωτικών δελτίων της επιχείρησης, θα λαμβάνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα e-mails τα οποία θα αφορούν τα νέα της επιχείρησης (άρθρα), την ενημέρωση για εκδηλώσεις, workshops ή/και ομιλίες που παρέχει η επιχείρηση, για οποιοδήποτε δωρεάν ή μη προϊόν/υπηρεσία που παρέχεται από την επιχείρηση, και πιθανόν για προώθηση κάποιων συνεργατών που σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο εργασιών της επιχείρησης.

Σε περιπτώσεις που θέλει κάποιος χρήστης/επισκέπτης να διαγραφεί από τη λίστα των ενημερωτικών δελτίων (Newsletter) ή να επικαιροποιήσει τα στοιχεία του, τότε του δίδεται απευθείας η δυνατότητα να το πράξει μέσω των e-mails που λαμβάνει από την επιχείρηση ή μέσω επικοινωνίας με την επιχείρηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@expressingmyself.gr

2.2.2 Επικοινωνία με την επιχείρηση μέσω των ειδικών φορμών επικοινωνίας ή μέσω email:
Σε διάφορες ιστοσελίδες του Διαδικτυακού Τόπου υφίστανται φόρμες επικοινωνίας μέσω των οποίων οι χρήστες/επισκέπτες μπορούν να επικοινωνήσουν με την επιχείρηση για να ζητήσουν πληροφορίες. Κατά τη συμπλήρωση της φόρμας συλλέγονται στοιχεία που αφορούν το ονοματεπώνυμο και την ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη/επισκέπτη, το λόγο επικοινωνίας και σε μερικές φόρμες είναι απαραίτητη η περιγραφή του αντικειμένου με το οποίο ασχολείται, η αναφορά του τόπου κατοικίας και του τηλεφώνου. Η συγκεκριμένη εφαρμογή καταχωρεί τα δεδομένα σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το οποίο και αποστέλλεται στην επιχείρηση προς επεξεργασία. Το ίδιο συμβαίνει, δηλαδή δεν καταχωρείται κανένα δεδομένο στο Διαδικτυακό Τόπο, σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί κάποιος σύνδεσμος με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της επιχείρησης. Τα δεδομένα που αποστέλλονται μέσω της φόρμας επικοινωνίας αναλύονται από το πρόσθετο Akismet για τον καθορισμό σπαμ ή όχι. Για την πολιτική απορρήτου του πρόσθετου μπορείτε να επισκεφτείτε την παρακάτω ιστοσελίδα: https://automatic.com/legal2018/

Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από το Διαδικτυακό Τόπο είναι προστατεύονται με κρυπτογράφηση TLS.

2.2.3 Yποβολή σχολίων σε άρθρα του Διαδικτυακού Τόπου:
Αυτή τη στιγμή ο Διαδικτυακός Τόπος προσφέρει τη δυνατότητα στους χρήστες/επισκέπτες του να αναρτούν σχόλια σε άρθρα της ιστοσελίδας. Εφόσον κάποιος κάνει σχόλιο συλλέγονται στοιχεία από το πρόσθετο Akismet, τα οποία απαιτούνται από τη φόρμα σχολίου, η διεύθυνση IP του χρήστη/επισκέπτη και το είδος του περιηγητή (browser) ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισμός πιθανού spam. Για την πολιτική απορρήτου του πρόσθετου Akismet μπορείτε να επισκεφτείτε την παρακάτω ιστοσελίδα: https://automatic.com/legal2018/

Τα στοιχεία που θα πρέπει να παρέχει ο χρήστης/επισκέπτης για την ανάρτηση σχολίου, αποθηκεύονται στο Διαδικτυακό Τόπο με στόχο να μπορεί να αναγνωρίζεται ο χρήστης/επισκέπτης που επανέρχεται και να γίνεται αυτόματα η έγκριση οποιοδήποτε σχολίου που τοποθετείται ως follow-up. Τα προσωπικά αυτά δεδομένα δεν μεταβιβάζονται σε οποιονδήποτε τρίτο και το μόνο που εμφανίζεται στο Διαδικτυακό Τόπο είναι το όνομα του χρήστη/επισκέπτη. Σε περίπτωση που θέλει ο χρήστης/επισκέπτης να διαγραφούν τα δεδομένα του από το Διαδικτυακό Τόπο, τότε θα πρέπει να επικοινωνήσει με την επιχείρηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@expressingmyself.gr

2.2.4 Χρήση Google Analytics:
Ο Διαδικτυακός Τόπος είναι συνδεδεμένος με την υπηρεσία «Google Analytics» που παρέχει η Google για να μπορεί να λαμβάνει στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των χρηστών/επισκεπτών, το μέσο όρο χρόνου που οι χρήστες/επισκέπτες παραμένουν σε μία σελίδα του, το ποσοστό νέων χρηστών/επισκεπτών και άλλα χρήσιμα στοιχεία σχετικά με τη συμπεριφορά τους, ώστε να μπορεί να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτή η υπηρεσία της Google συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα που αφορούν τη γεωγραφική θέση, τη συσκευή, το πρόγραμμα περιήγησης, το IP του χρήστη/επισκέπτη, όμως αυτά τα δεδομένα ανήκουν στη Google η Google είναι ο εκτελών την επεξεργασία και όχι ο Διαδικτυακός Τόπος.

2.3 Αποθήκευση και Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων του Χρήστη/Επισκέπτη του Διαδικτυακού Τόπου
Η επιχείρηση εφαρμόζει κάθε σύγχρονο μέσω που παρέχει ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει και διατηρεί.

Στο υποκεφάλαιο 2.2 περιγράφεται λεπτομερώς ο τρόπος αποθήκευσης και διατήρησης των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από το Διαδικτυακό Τόπο.
Επιπλέον, ο Διαδικτυακός Τόπος φιλοξενείται σε server που πληροί όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας, χρησιμοποιεί dedicated εφαρμογές/plugins για να προλαμβάνει τα spams και τους intruders, και επικοινωνεί με το πρόγραμμα περιήγησης (browser) των χρηστών/επισκεπτών με κρυπτογραφημένου πρωτοκόλλου HTTPS (SSL-Secure Sockets Layer) διασφαλίζοντας έτσι την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στις δύο πλευρές, αποτρέποντας την οποιαδήποτε υποκλοπή από κακόβουλους χρήστες.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την επιχείρηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@expressingmyself.gr

2.4 Πληρωμές Προϊόντων/Υπηρεσιών
Αυτή τη χρονική στιγμή ο Διαδικτυακός Τόπος δε διαθέτει υπηρεσία e-shop και οποιαδήποτε αγορά γίνεται εκτελείται μέσω μέσω του e-shop της συνεργαζόμενης ιστοσελίδας www.psychografimata.com

2.5 Ενσωματωμένο Περιεχόμενο από άλλους Διαδικτυακούς Τόπους
Στο περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου μπορεί να ενσωματώνει κατά διαστήματα περιεχόμενο από άλλους διαδικτυακούς τόπους (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα, κ.ά.) Αυτό το ενσωματωμένο περιεχόμενο συμπεριφέρεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο σαν ο χρήστης/επισκέπτης να επισκεπτόταν τον άλλο διαδικτυακό τόπο. Αυτοί οι διαδικτυακοί τόποι μπορεί να συλλέγουν στοιχεία για τους χρήστες/επισκέπτες, να χρησιμοποιούν cookies, να ενσωματώνουν συστήματα εντοπισμού τρίτων και να παρακολουθούν τον τρόπο που αλληλεπιδρούν οι χρήστες/επισκέπτες με το περιεχόμενο. Ο Διαδικτυακός Τόπος δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων από αυτούς τους άλλους διαδικτυακούς τόπους.

2.6 Υπεύθυνος Επεξεργασίας και Προστασίας Δεδομένων
Η επιχείρηση, λόγω του μεγέθους της, δεν είναι υποχρεωμένη να συνεργάζεται με κάποιον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer.)

2.7 Παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων
Σε περίπτωση που πέσει στην αντίληψη της επιχείρησης που διατηρεί το Διαδικτυακό Τόπο οποιουδήποτε είδους παραβίαση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει και διατηρεί, θα πρέπει να αναφέρεται εντός 72 ωρών, σε περίπτωση που έχει διαπιστωθεί ότι αυτά έχουν χαθεί ή κλαπεί.

2.8 Διαβίβαση Δεδομένων σε Τρίτους
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και διατηρεί η επιχείρηση δεν διαβιβάζονται σε τρίτα μέρη εκτός κι αν αυτό απαιτείται μέσω δικαστικής απόφασης ή από τον νόμο.

3. Ειδικοί Όροι Χρήσης
3.1 Μεταβολές στην Πολιτική Χρήσης και στο Διαδικτυακό Τόπο

Η επιχείρηση, ανάλογα με τις εξελίξεις σε επιχειρηματικό και όχι μόνο επίπεδο, διατηρεί το δικαίωμά της να προβαίνει σε αλλαγές του Διαδικτυακού Τόπου, στο παρεχόμενο περιεχόμενό του, στα παρεχόμενα προϊόντα/υπηρεσίες του, καθώς και στη λειτουργία του, για να εξυπηρετεί πιο αποτελεσματικά τους χρήστες/επισκέπτες του.

Στο πλαίσιο αυτό, μπορεί να υπάρχει η απαίτηση για αναθεώρηση τμημάτων της παρούσας πολιτικής χρήσης και των όρων χρήσης, χωρίς να είναι υποχρεωμένη η επιχείρηση να ενημερώνει τους χρήστες/επισκέπτες της. Προτείνεται η συχνή επίσκεψη των χρηστών/επισκεπτών στη σελίδα όπου παρουσιάζονται οι Όροι Χρήσης και η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για ενημέρωσή τους για τυχόν αλλαγές.

3.3 Αποδοχή των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Διαδικτυακού Τόπου

Το παρόν κείμενο αποτελεί συμφωνία μεταξύ της επιχείρησης και του κάθε χρήστη/επισκέπτη του Διαδικτυακού Τόπου και διέπεται από τους ακόλουθους όρους χρήσης σύμφωνα με τη σχετική Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τους κανόνες Διεθνούς δικαίου.

Αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης καθώς και την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εφόσον ο χρήστης/επισκέπτης κάνει χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, τους αποδέχεται και συναινεί στον τρόπο χρήσης των προσωπικών δεδομένων.